diumenge, 6 de juliol de 2008

Benvinguts al Blog de Els Remences

La nostra investigació referent a les qüestions que afecten al problema remença començà l'any 1982, amb la preocupació de conèixer quins foren els motius i sistemes empleats pel feudalisme, per conduir a molts camperols a una plena servitud; com les raons que motivaren als pagesos dels segle XV a rebel·lar-se contra llurs senyors.

L'objectiu concret era averiguar com es constituïa i funcionava una senyoria feudal desd'els seus orígens. El model escollit fou la Vall d'Hostoles, que formà desde els segles XI al XV una unitat política i administrativa, amb una sola notaria , fet que ha facilitat la concentració de la documentació, guardada actualment a l'Arxiu Comarcal d'Olot. També alguns masos de la Vall ens han proporcionat accés a documentació en pergamins amb interès per la historia, aspecte molt remarcable en qualsevol tipus d'investigació històrica.

Com que calia esbrinar be, si el model feudal de dita Vall era equiparable a altres senyories eclesiàstiques i laiques de la Catalunya Vella, especialment en el que fa referència a la generalització del procés d'asserviment i aplicació dels mals usus, hem pogut reunir dades procedents de 982 pergamins i registres dels Arxiu capitular de la Seu de Girona , Arxiu Diocesà de Girona, Arxiu Comarcal de Girona i Arxiu Parroquial de Sant Feliu de Pallerols.

Es indubtable que a aquest tipus d'investigació cal afegir la historiografia continguda en la bibliografia ressenyada en la present pàgina web. Aquesta, té per objecte únicament la divulgació de una part de la feina feta del 1982 ençà.